ПЛАТНІ РОБОТИ
Банківська справа
БЖД та охорона праці
Біологія і генетика
Бухгалтерський облік та аудит
Державне будівництво і державне управління
Ділова мова та діловодство
Екологія
Економіка (макро-, мікро-, підприємства, теорії і т.п.)
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економічна безпека
Економічна історія
Етика і естетика
Інформатика та комп. техніка
Історія держави і права
Історія економічних вчень
Історія і теорія соціальної роботи
Історія України
Кадрова політика
Комп. мережі
Культурологія
Логіка
Маркетинг
Мат. програмування
Менеджмент
Основи бізнесу
Паблік рілейшнз
Патентознавство
Педагогіка
Політична економія
Політологія
Право (всі види)
Психологія
Релігієзнавство
Різне
РПС (економічна географія)
Система технологій
Системний аналіз
Соціологія
Соціологія праці
Статистика
Страхування
Теорія ймовірності і мат. статистика
Товарознавство
Українська мова
Фізичне виховання і спорт
Філософія
Фінанси
НОВИНИ САЙТУ

26.08.2009
Створена нова колекція БЕЗКОШТОВНИХ високоякісних робіт!

27.08.2009
Як швидко отримати готову платну роботу на цьому сайті?


Яндекс.Метрика
Основи бізнесу
ID роботи:
1035
Назва:
Види підприємств в Україні, види об'єднань підприємств
Розділ:
Основи бізнесу
Тип роботи:
Реферат
Кількість сторінок:
24
Кількість переглядів:
3920
Дата додавання:
27.10.2008
Статус:
Платная
Автор роботи:
studentu5.com
Примітки:

План роботи:

ВСТУП 3
1. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 5
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ 10
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМСТВ 15
4. ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 20
ВИСНОВКИ 23
ЛІТЕРАТУРА 24

Вертикальні злиття − об'єднання підприємств, які діють в одній галузі, але в різних ланках технологічного ланцюга. Мета вертикальних злиттів полягає в одержанні надійного доступу до джерел ресурсів і ринків збуту. Ці злиття сприяють монопольним проявам і тому вимагають особливої уваги з боку держави.
Конгломератні злиття – об'єднання підприємств різної галузевої приналежності, не пов'язаних між собою технологічно, які здійснюються для збільшення масштабів і зменшення ризику завдяки диверсифікованості виробництва. Метою цих злиттів є прискорення росту підприємства і диверсифікованість ризику. Теоретично, якщо в одному з видів виробництва спостерігається спад, в іншому може початися підйом, що дозволить компанії в цілому утримати рівновагу на ринку.
У результаті, в залежності від особливостей організації, управління і контролю, формуються різні форми об'єднань.
Корпорація – це акціонерне товариство, що поєднує діяльність декількох фірм для досягнення їхніх загальних цілей. Як юридична особа, корпорація несе відповідальність по боргах і податках за усі підприємства, які входять до її складу, і виступає як самостійний суб'єкт підприємницької діяльності.
Трест – форма об'єднання підприємств однієї або декількох галузей, при якій підприємства, які входять до складу об’єднання, втрачають господарську і виробничу самостійність, а управління здійснюється централізовано.
Концерн – багатогалузевий комплекс підприємств, в якому структурні одиниці зберігають свою виробничу і господарську самостійність, але підпорядковуються єдиному керівництву шляхом контролю.
Консорціум – форма тимчасового об'єднання підприємств з метою вирішення конкретних завдань і проблем, здійснення великих інвестиційних, науково-технічних, соціальних, екологічних проектів. Підприємства, які входять у консорціум, зберігають повну самостійність, підпорядковуючись загальному керівництву лише в частині діяльності, що стосується цілей консорціуму.
Фінансово-промислова група – це комплекс різногалузевих виробничих підприємств (промислових, транспортних, будівельних, наукових) і фінансових інститутів (банки, страхові компанії, інвестиційні фонди), об'єднаних спільністю економічних і фінансових інтересів та які здійснюють скоординовану господарську й інвестиційну діяльність з метою збереження домінуючих позицій на ринку.
Синдикат – об'єднання підприємств однієї галузі з метою збуту продукції. Ці об'єднання сприяють усуненню зайвої конкуренції між підприємствами.
При створенні великих об'єднань підприємств, як правило, загострюється проблема монополізму, що вимагає встановлення особливого контролю за діяльністю цих об'єднань з боку держави. В Україні при створенні об'єднань виникає багато проблем, обумовлених недосконалістю законодавства: не встановлені чіткі межі економічної самостійності об'єднань; відносини об'єднань з державними і місцевими органами управління у багатьох випадках не мають чіткої правової регламентації; правові основи інформаційного обслуговування комплексів є недосконалими.ВИСНОВКИ

Отже, залежно від передбачених законодавством форм власності в Україні можуть діяти такі види підприємств:
-• приватне, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
-• колективної власності;
-• комунальне, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
-• державне, що діє на основі державної власності;
-• засноване на змішаній формі власності (на основі об'єднання майна різних форм власності).
Об'єднання підприємств сприяють зростанню ефективності виробництва і поліпшенню умов функціонування ринків. Удосконалюючи господарські зв'язки та підвищуючи можливості впровадження науково-технічних досягнень, об'єднання підприємств сприяють зниженню витрат виробництва і зростанню прибутку. Підвищення ефективності виробництва в рамках окремих об'єднань призводить до зростання ефективності галузі, а потім – і всієї економіки. Вивчаючи споживчий попит і розширюючи асортимент продукції, вони розширюють обмеження попиту і сприяють прояву нових видів конкуренції. Однак, у нових виробничих формувань є не тільки позитивні сторони.


ЛІТЕРАТУРА

1. Варналій З. С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності : Підручник — К.: Знання України, 2003. — 407 с.
2. Забарський В. К., Стешук О. І. Основи підприємництва та бізнесу. Підручник. — К.: Академія, 2004. — 464 с.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред.С.Ф.Покропивного. — Вид.2-ге, перероб. Та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с., іл.
4. Мочерний С.В., Устинко О.А., Чоботар С.Т. Основи підприємницької діяльності: Посібник. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. — 280 с.
5. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник/ Борис Дратвер, Наталія Пасічник, Дмитро Закатнов та ін. М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т проблем виховання. — Кіровоград, 2004. — 223 с.
6. Цигилик І. І. Основи підприємництва: Навч. посіб./ І. І. Цигилик, Т. М. Паневник, З. М. Криховецька Мін-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки Галицька академія. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 239 с.
7. Шваб Л. Основи підприємництва: Навч. посібник. — К.: Каравела, 2006. — 343 с.

Яндекс.Метрика