ПЛАТНІ РОБОТИ
Банківська справа
БЖД та охорона праці
Біологія і генетика
Бухгалтерський облік та аудит
Державне будівництво і державне управління
Ділова мова та діловодство
Екологія
Економіка (макро-, мікро-, підприємства, теорії і т.п.)
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економічна безпека
Економічна історія
Етика і естетика
Інформатика та комп. техніка
Історія держави і права
Історія економічних вчень
Історія і теорія соціальної роботи
Історія України
Кадрова політика
Комп. мережі
Культурологія
Логіка
Маркетинг
Мат. програмування
Менеджмент
Основи бізнесу
Паблік рілейшнз
Патентознавство
Педагогіка
Політична економія
Політологія
Право (всі види)
Психологія
Релігієзнавство
Різне
РПС (економічна географія)
Система технологій
Системний аналіз
Соціологія
Соціологія праці
Статистика
Страхування
Теорія ймовірності і мат. статистика
Товарознавство
Українська мова
Фізичне виховання і спорт
Філософія
Фінанси
НОВИНИ САЙТУ

26.08.2009
Створена нова колекція БЕЗКОШТОВНИХ високоякісних робіт!

27.08.2009
Як швидко отримати готову платну роботу на цьому сайті?


Яндекс.Метрика
Економічна безпека
ID роботи:
1323
Назва:
Сутність підсистем економічної безпеки підприємства
Розділ:
Економічна безпека
Тип роботи:
Реферат
Кількість сторінок:
24
Кількість переглядів:
9309
Дата додавання:
03.02.2009
Статус:
Платная
Автор роботи:
studentu5.com
Примітки:

План роботи:

Вступ 3
1. Структура економічної безпеки підприємства 4
2. Система економічної безпеки підприємства та її суб’єкти 10
3. Кадрова безпека як підсистема в системі економічної безпеки підприємства 15
Висновки 23
Література 24

Вступ

В умовах ринкових відносин, коли держава вже не несе відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення економічної безпеки стає однією з найбільш важливих і актуальних проблем його життєдіяльності.
Серед вітчизняних і зарубіжних учених-економістів немає єдиного визначення терміну „економічна безпека”. Разом з тим, принципових розходжень у підходах до трактування змісту даної економічної категорії не спостерігається.
Найбільш поширеним є визначення економічної безпеки підприємства як стану ефективного використання його ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і існуючих ринкових можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) і забезпечити його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії.
Об’єктами економічної безпеки є держава, суспільство і суспільні об’єднання, регіони, підприємства і окремі громадяни.
Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.


1. Структура економічної безпеки підприємства

Поняття економічної безпеки підприємства містить у собі внутрішньовиробничі та позавиробничі складові, наведені схематично у схемі №1.

Розглянемо основні внутрішньовиробничі функціональні складові економічної безпеки:
Фінансова складова – вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є “двигуном” будь-якої економічної системи.
Про ослаблення фінансової складової економічної безпеки свідчать:
зниження ліквідності підприємства;
підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості;
зниження фінансової стійкості тощо.
За цю складову економічної безпеки відповідають фінансова та економічна служби підприємства.
Інтелектуальна складова.
Належний рівень економічної безпеки у великій мірі залежить від інтелекту та професіоналізму працюючих на підприємстві кадрів.
Негативні впливи на цю складову справляють:
звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу;
зниження питомої ваги інженерно-технічних працівників і науковців у загальній кількості працюючих;
зниження винахідницької та раціоналізаторської активності;
зниження освітнього рівня працівників.
За інтелектуальну складову економічної безпеки на підприємстві відповідають кадрова служба і особисто головний інженер.
3) Кадрова складова. Склад кадрів безпосередньо впливає на рівень економічної безпеки на підприємстві. Негативні впливи на кадрову складову спричиняють:
– відтік кадрів;
– плинність кадрів;
– фізичне старіння кадрів, їх знань, кваліфікацій;
– низька кваліфікація кадрів;
– праця за сумісництвом, що пов’язана з низькою віддачею працівника і можливим виходом конфіденційної інформації за межі підприємства.
За цю складову економічної безпеки повинна відповідати кадрова служба підприємства.
Технологічна складова полягає у ступіні відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим світовим аналогам по оптимізації витрат. До негативних впливів на цю складову відносять:
дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу підприємства;
порушення технологічної дисципліни;
моральне старіння використовуваних технологій.
За цю складову економічної безпеки повинна відповідати технологічна служба, а саме здійснювати контроль за технологічною дисципліною, удосконалювати існуючі і розробляти нові ефективні технології).
Правова складова полягає в усебічному правовому забезпеченні діяльності підприємства, дотриманні чинного законодавства.
Правову небезпеку становлять:
недостатня правова захищеність інтересів підприємства в договірній та іншій діловій документації;
низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;
порушення юридичних прав підприємства і його працівників;
навмисне чи ненавмисне розголошення комерційно важливих відомостей;
порушення норм патентного права.
Протидією цим негативним впливам повинна займатися юридична і патентно-ліцензійна служба, а саме здійснювати правове забезпечення діяльності підприємства, юридичне пророблення договірної документації, ведення судових і арбітражних розглядів, правове навчання персоналу, контроль порушень норм патентного права тощо.
Інформаційна складова полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства.
Належні служби підприємства виконують певні функції, які в сукупності характеризують процес створення та захисту інформаційної складової економічної безпеки.
До таких належать:
збирання всіх видів інформації, що має відношення до діяльності того чи того суб'єкта господарювання;
аналіз одержуваної інформації з обов'язковим дотриманням загальноприйнятих принципів і методів;
прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;
оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та в цілому, розробка рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному суб'єкті господарювання;
інші види діяльності з розробки інформаційної складової економічної безпеки.
На підприємство постійно надходять потоки інформації, що розрізняються за джерелами їхнього формування. Заведено

Яндекс.Метрика