ПЛАТНІ РОБОТИ
Банківська справа
БЖД та охорона праці
Біологія і генетика
Бухгалтерський облік та аудит
Державне будівництво і державне управління
Ділова мова та діловодство
Екологія
Економіка (макро-, мікро-, підприємства, теорії і т.п.)
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економічна безпека
Економічна історія
Етика і естетика
Інформатика та комп. техніка
Історія держави і права
Історія економічних вчень
Історія і теорія соціальної роботи
Історія України
Кадрова політика
Комп. мережі
Культурологія
Логіка
Маркетинг
Мат. програмування
Менеджмент
Основи бізнесу
Паблік рілейшнз
Патентознавство
Педагогіка
Політична економія
Політологія
Право (всі види)
Психологія
Релігієзнавство
Різне
РПС (економічна географія)
Система технологій
Системний аналіз
Соціологія
Соціологія праці
Статистика
Страхування
Теорія ймовірності і мат. статистика
Товарознавство
Українська мова
Фізичне виховання і спорт
Філософія
Фінанси
НОВИНИ САЙТУ

26.08.2009
Створена нова колекція БЕЗКОШТОВНИХ високоякісних робіт!

27.08.2009
Як швидко отримати готову платну роботу на цьому сайті?


Яндекс.Метрика
РПС (економічна географія)
ID роботи:
649
Назва:
Промисловість Запорізької області
Розділ:
РПС (економічна географія)
Тип роботи:
Реферат
Кількість сторінок:
17
Кількість переглядів:
3441
Дата додавання:
28.04.2008
Статус:
Платная
Автор роботи:
studentu5.com
Примітки:

План роботи:

Вступ 3
Промисловість Запорізької області 4
Висновки 15
Література 17

Вступ

Запорізька область входить до числа регіонів України, які складають основу її індустріального та аграрного потенціалу.
Посідаючи дев’яте місце в Україні за чисельністю населення, область тримає 2 місце за обсягом виробництва валової доданої вартості у розрахунку на одного мешканця після м. Києва.
Запорізька область входить до числа промислових лідерів країни, посідаючи перше місце серед регіонів за обсягом промислового виробництва у розрахунку на душу населення та одного працюючого у промисловості.
Промислове зростання регіону триває вже шостий рік поспіль і спостерігається практично у всіх галузях господарського життя.
В області зосереджені практично всі основні галузі промисловості, серед яких провідне місце займають електроенергетика, металургія, машинобудування, металообробка та хімія. Основу промисловості регіону складають металургійний та енергетичний комплекси, де виробляється 12,1% загального обсягу чавуну, 14% сталі, 15,6% готового прокату, 11,9% коксу, 26,5% електроенергії в Україні. Також, такі підприємства регіону, як «Запорізький алюмінієвий комбінат» та «Запорізький трансформаторний завод», є єдиними в Україні виробниками алюмінію та трансформаторів світової якості.
Лідером на автомобільному ринку України є СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ», де виробляється 36,7% всіх легкових автомобілів. Відомий італійський виробник середньо та багатотонажних вантажівок, компанія «ІВЕКО», обрала своїм партнером з випуску авто європейського класу запорізьке підприємство «Мотор Січ».


Промисловість Запорізької області

За рівнем промислового розвитку Запо¬різька область є однією з найбільш розвинутих і має високий індекс зосередження промислового виробництва на душу насе¬лення — 2,21 відносно середньореспубліканського рівня (1,00). Тут зосереджено 7,8% виробничого потенціалу (основні фонди) і 5,7% трудового потенціалу промисловості держави, а випуск продукції складає 8,9%.
У республіканському поділі праці промисловість регіону виділяється такою спеціалізацією: електроенергетика (атомна електростанція, гідроелектростанції); чорна металургія (підзем¬ний видобуток руд чорних металів, виробництво чорних металів, електроферосплавів, коксохімічна промисловість, виробництво вогнетривів, метизів); кольорова металургія (алюмінієва і титано-магнієва промисловість); машинобудування (підйомно-транс¬портне, електротехнічна промисловість, виробництво насосів, верстатобудівельна й інструментальна промисловість, промис¬ловість по виробництву штучних алмазів, автомобільна промис¬ловість, сільськогосподарське машинобудування); харчова про¬мисловість (пивоварна промисловість). Провідними галузями, що визначають спеціалізацію промисловості області в республі¬канському поділі праці, є кольорова металургія — коефіцієнт ло¬калізації випуску продукції 5,36, електроенергетика — 1,60, чор¬на металургія — 1,59, машинобудування і металообробка — 1,11.
За 1991—2000 рр. зросла питома вага області в промисло¬вості України — з 5,7 у 1990 р. до 8,9% у 2000 р., але скоротились темпи промислового виробництва та відбулись істотні зрушення в галузевій структурі промисловості. Зокрема: поглибилась спеціа¬лізація області на виробництві експортоорієнтованої продукції, але зменшилась кількість галузей спеціалізації, переважно внаслі¬док поглиблення спеціалізації на металургії (особливо кольорові), електроенергетиці і машинобудуванні та металообробці.
Аналіз динаміки галузевої структури економіки області за 1990—2000 рр. свідчить про тенденцію підвищення питомої ва¬ги електроенергетики, паливної промисловості, чорної і кольоро¬вої металургії та скорочення машинобудування та металооброб¬ки, хімічної і нафтохімічної промисловості, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, легкої і харчової промисловості (табл. 1).
У 2000 р. в промисловому виробництві було зосередже¬но 1016 підприємств і 2550 виробництв, обсяг виробленої про¬дукції становив 12872,5 млн. гривень.
Промисловість області характеризується багатогалузевою структурою. В міжгалузевому промисловому комплексі (включаю¬чи малі підприємства) провідне місце займають: металургія — 57,2%, зокрема, чорна — 45,1, кольорова — 12,1, електроенергети¬ка - 17,2 і машинобудування та металообробка — 15,1%. Далі слідує харчова промисловість (включаючи борошномельне-круп'яну) — 6,6, промисловість будівельних матеріалів — 0,8; хімічна і нафтохімічна — 1,0%, легка — 0,3%. У галузевій структурі промисловості ще низька питома вага галузей, що забезпечують населення товарами народного споживання, — лише 6,9%.
Значні зміни відбуваються і в територіальній структурі промисловості.
Підвищилась питома вага області в Україні: чорної і особливо кольорової металургії, машинобудування і металооб¬робки, при скороченні електроенергетики, паливної, хімічної і нафтохімічної, промисловості будівельних матеріалів, легкої і харчової.
Аналіз динаміки виробництва промислової продукції в натуральному виразі по основній номенклатурі свідчить про ско¬рочення

Яндекс.Метрика